Psykoterapi

Behov for psykoterapeutiske samtaler opstår typisk, når livet bliver svært at håndtere. Når det at leve i overensstemmelse med sig selv og andre bliver uoverskueligt. Ofte betyder det også, at det meningsfulde liv forsvinder.

Årsagerne kan være oplevelser af angst, stress, depression, usikkerhed, lavt selvværd, sorg, skyld, skam, uro, afhængighed og ensomhed. Symptomerne kan opstå i forbindelse med livskriser som skilsmisse, jobskifte, ulykker, overgreb, sygdom, dødsfald og andre udefrakommende begivenheder. Men også i forbindelse med diagnoser som Autisme, ADHD, PTSD og lignende.

Uanset hvilken årsag, der ligger til grund for din henvendelse, vil du med kompetent støtte og vejledning finde dine egne veje gennem vanskelighederne. Resultatet bliver både en personlig udvikling og en positiv forandring i dit liv.

Psykoterapeutiske samtaler tilbydes i trygge og tillidsvækkende rammer både i Odense og Faaborg, hvor du begge steder vil møde forståelse og respekt.

Metodisk tager jeg udgangspunkt i de problemstillinger og behov, som du har. Via samtalerne vil du få kvalificeret psykologisk hjælp til at finde dine egne ressourcer og muligheder til at finde frem til løsninger.

Fagligt arbejder jeg eksistentielt, fænomenologisk, kognitivt og jeg-støttende. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i dine oplevelser og støtter dig følelsesmæssigt under hele forløbet. Samtidig inddrager jeg de psykologiske tilgange, som passer bedst til dig og dine problemstillinger.

Inspiration henter jeg fra bl.a. fra Irvin Yalom, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli, Viktor Frankl og Søren Kierkegaard, der nævner, at:

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar.” (Kierkegaard, 1851:96f).

Jeg har stor erfaring inden for:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Ensomhed
  • Forældrerollen
  • Seksuelle overgreb

Der kan vælges mellem:

  • Individuel psykoterapi
  • Parterapi
  • Familieterapi
  • Gruppeterapi

Stress

Stress er en tilstand, som rammer mange mennesker i dag. Det er en belastningstilstand, der opstår, når ydre eller indre krav opleves for store til at kunne opfyldes og håndteres. Typisk når der er en ubalance mellem stillede krav og ens ressourcer. I den situation hører vi ofte familie, venner og kolleger komme med gode råd om, at vi ”bare kan slappe af” eller ”du skal bare tænke positivt”. Det er selvfølgelig velmenende råd, men de hjælper sjældent, når stressreaktionerne først er begyndt. Netop derfor kan det være nødvendigt at få behandling af stress i Odense eller i Faaborg, da det er sjældent, at man kan afhjælpe symptomerne selv.

Symptomer på overbelastning og stress kan være irritabilitet og vrede, manglende koncentrationsevne, dårligt humør, søvnløshed, rastløshed, manglende lyst til socialt samvær, spiseforstyrrelser, hovedpine, svimmelhed, hjertebanken, svedeture, kvalme, træthed, nedsat lyst til sex, øget forbrug af stimulanser (alkohol, kaffe, cigaretter, stoffer) m.m.

Psykoterapi til behandling af stress i Odense og Faaborg

Stress og overbelastning kan typisk opstå i perioder med for meget arbejdet på jobbet, i perioder med eksamen og større skolerelaterede opgaver, hvis vi stiller for store krav til os selv, hvis familielivet ikke fungerer optimalt, hvis tidligere traumatiske vanskeligheder bliver for svære at håndtere, ved overgange i de forskellige livsfaser og lignende.

Psykoterapeutiske samtaler hos Naturens Veje Psykoterapi v/Lone Holm Feddersen kan hjælpe dig med at få indsigt i årsagerne til den stressfyldte situation. I kombination med psykoterapi vil naturterapi, om ønsket, være et godt redskab til at mindske symptomerne på overbelastning og stress.

Angst

Angst kan være vanskeligt at håndtere. Angsten kan påvirke din hverdag så meget, at det bliver svært at passe dagligdagen med arbejde, skole, fritidsinteresser, familie og venner. Typisk vil angst have både fysiske og psykiske symptomer. De fysiske symptomer kan være søvnproblemer, hjertebanken, trykken for brystet, tics m.m. De psykiske symptomer på angst kan være mere diffuse, men opleves typisk som en urolig og stressfyldt tilstand.

Jeg tilbyder angst behandling i Odense og Faaborg, så du kan slippe af med symptomerne. Behandlingen kan bestå i både at finde årsagerne til angsten, men også finde metoder til at håndtere angsten.

Angstens årsager kan være diffuse. Den kan udmønte sig i en frygt. En frygt for sociale relationer, tidligere traumatiske begivenheder, sygdom, døden, ensomhed og isolation m.m. Men ofte kendes årsagen ikke. I de tilfælde er det min erfaring, at der kan være tale om en situation, hvor ens livskvalitet ikke er optimal. Det kan være situationer, hvor man oplever ikke at blive værdsat og anerkendt på arbejdet eller i familien. Det kan også være, at du stadig leder efter din livsdrøm.

Under alle omstændigheder vil psykoterapeutiske samtaler kunne hjælpe dig med at finde frem til den eventuelle årsag til angsten. Samtidig vil det være muligt at finde redskaber, der kan dæmpe eller helt fjerne angsten. Naturterapi er en veldokumenteret metode for netop at modvirke angst.

Depression

De fleste personer kan have kortere eller længere perioder med dårligt humør. En depression er anderledes. Her rammes man af en gennemgribende og uforklarlig oplevelse af at være trist, nedtrykt og træt og med en manglende lyst til at gøre de ting, som førhen var interessante og sjove. Det er en tilstand med nedsat selvværdsfølelse og mange selvbebrejdelser, ligesom man kan opleve søvnløshed og rastløshed. Der kan også være knyttet spiseforstyrrelser til en depression. Netop derfor er det vigtigt at få behandling af depression.

Depression kan opleves i forskellige former og sværhedsgrader. Det kan være en svær depression med eventuelle psykotiske symptomer, en fødselsdepression, tilbagevendende vinterdepressioner eller en lettere depression, hvor man kun oplever enkelte symptomer og stadig kan fungere i hverdagen.

Der kan være mange forskellige årsager til en depression. De årsager kan ved psykoterapi, eventuelt i kombination med naturterapi, findes og bearbejdes. Det betyder, at man igen får mere energi og overskud i hverdagen samt et fornyet livsmod. Naturterapi er en veldokumenteret metode for netop at modvirke depression.

Ensomhed

En oplevelse af ensomhed kan have mange forskellige årsager. Der kan skelnes mellem den forbigående, den situationsbestemte og den kroniske ensomhed.

Vi har formentlig alle oplevet den forbigående ensomhed. Den kan komme og gå på et øjeblik, og varer højst et par timer. Måske sidder ens partner foran PC´en eller en avis, når man selv ønsker at tale om noget vigtigt. Eller man kan opleve, at alle ens familiemedlemmer, venner og naboer tager afsted i byen en lørdag aften, mens man selv sidder derhjemme.

Mange har også oplevet den situationsbestemte ensomhed, som kan udløses af flytning fra en landsdel til en anden, opløsning af parforhold eller dødsfald af en nærtstående person. De tilfælde vil ofte være forbundet med stor sorg, angst og depressionslignende symptomer. Her vil det også være typisk at være plaget af fysiske symptomer som spiseforstyrrelser, søvnproblemer, hovedpine m.m. Den form for ensomhed går over igen, men ofte varer den op til et år eller endda længere.

Den kroniske ensomhed er mere udefinerbar; her er der ingen bestemt årsag. Netop som en kronisk tilstand kan den vare ved i årevis og forringer livskvaliteten i alvorlig grad. Symptomerne er her de samme som ved den situationsbestemte ensomhed. Eksempler på årsager kan være det omsorgssvigtede barn, som måske har været udsat for seksuelle overgreb, forældrenes alkoholmisbrug eller andre psykiske og fysiske overgreb. Det kan være det intelligente barn, eller endda det rige barn. Umiddelbart kan det være svært at se ligheden, men ikke desto mindre er der en række oplevelser, som mange genkender, nemlig stigmatisering, hemmeligholdelse, forladthed og mobning. Det er oplevelser som kan fortsætte langt ind i voksenlivet.

Samtaler hos Naturens Veje Psykoterapi v/Lone Holm Feddersen kan være hjælpsomt til at få redskaber, der hjælper dig ud af ensomheden. Ønsker du en uforpligtende samtale, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Forældrerollen

Det at blive forældre er typisk forbundet med et ønske, og det er selvfølgelig dejligt. Dog kan der også opstå tvivl og forvirring, når børnene eller de unge siger og gør ting, som vi ikke umiddelbart forstår. I visse tilfælde kan det opleves som om, at ens børn bestemmer det hele, og at man som forældre har svært ved at sige nej og sætte grænser. I andre tilfælde er det svært at håndtere, at børnene gør præcis det modsatte af det, man ønsker. Måske er man som forældre heller ikke enige om, hvordan udfordringerne skal håndteres.

Diagnoser

Måske har dit barn det svært? Måske er det blevet diagnosticeret med Autisme eller AHDHD. Hvad gør man så som forældre? Her kan jeg tilbyde psykoedukation, som er en undervisning i, hvad den enkelte diagnose helt generelt handler om. 

At få en forståelse af, hvad diagnosen indeholder af symptomer, hvilke følelser det giver for barnet, hvordan en optimal kommunikation kan foregå, hvad der kan påvirke og forværre tilstanden samt erkende sin egen sårbarhed.

Psykoedukation er også muligt, hvis det handler om andre diagnoser som f.eks. angst, depression, stress, PTSD, borderline m.m. Jo mere vi som forældre forstår, jo bedre kan vi hjælpe vores børn og unge.

Selvfølgelig er jeres børn og unge også velkomne, hvis de er diagnosticeret med Autisme, ADHD, angst, depression, stress eller lignende og har brug for mere viden om, hvorfor de føler og reagerer, som de gør.

Seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb dækker over forhold som voldtægt, incest, pædofili samt andre fysiske og psykiske seksuelle krænkelser. At have været udsat for seksuelle overgreb kan være forbundet med mange vanskeligheder. Netop derfor kan det være en god idé at modtage behandling efter seksuelle overgreb.

Når ens grænser bliver overskredet af fysiske og/eller psykiske overgreb, vil man efterhånden miste fornemmelsen af egne rettigheder og behov. I stedet kan man blive meget fokuseret på andres behov og ønsker, og hele tiden forsøge at tilpasse sig aktivt. Det har ofte store konsekvenser for livet fremover, og man taler om senfølger af seksuelle overgreb.

Nogle af de typiske senfølgerne hos voksne kan være angst, posttraumatisk stressforstyrrelse PTSD, tilbagevendende depressioner, lavt selvværd, vrede, mistillid, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, stof- og alkoholmisbrug m.m.

Her vil psykoterapi være en hjælp til at kunne håndtere de udfordringer, som de seksuelle overgreb medfører senere i livet. Psykoterapi vil være et nyttigt redskab til at arbejde med både overgreb og senfølger, så de ikke længere vil styre dit liv.

Kontakt Naturens Veje på Fyn

Ønsker du en uforpligtende samtale,
er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 2070 1446
eller sende en mail på lone@naturensveje.dk

Alle bliver budt velkommen med et smil.